Soundio

Soundio là một ứng dụng âm thanh ra đời với sứ mệnh chia sẻ nội dung âm thanh có giá trị, có bản quyền ****tới đúng người, đúng thời điểm với hai định hướng nội dung chính là giáo dục và giải trí. Để hiện thực hóa những ý tưởng đó, Soundio hiểu rằng cần phải tập trung vào con người, và biết đâu, bạn sẽ là người tiếp theo đồng hành cùng Soundio trong chặng đường sắp tới 💪


<aside> <img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/faviconV2?url=https://soundio.vn&client=VFE&size=32&type=FAVICON&fallback_opts=TYPE,SIZE,URL&nfrp=2" alt="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/faviconV2?url=https://soundio.vn&client=VFE&size=32&type=FAVICON&fallback_opts=TYPE,SIZE,URL&nfrp=2" width="40px" /> Website

</aside>

<aside> <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Facebook_f_logo_(2019).svg/1365px-Facebook_f_logo_(2019).svg.png" alt="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Facebook_f_logo_(2019).svg/1365px-Facebook_f_logo_(2019).svg.png" width="40px" /> Facebook

</aside>

<aside> <img src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/1384/1384060.png" alt="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/1384/1384060.png" width="40px" /> Youtube

</aside>

<aside> <img src="https://elasq.com/wp-content/uploads/2021/06/download-icon7.png" alt="https://elasq.com/wp-content/uploads/2021/06/download-icon7.png" width="40px" /> Tải App

</aside>

Open Positions

Job Positions

[email protected]

TAF_5128.jpeg

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled